Alp Altrüti
Grodets Land

Laag

D Alp Altrüti liit uf 1200 Meter uber Meer underhalb vum Ürirotschtock.

Bsunderhäit

Intressant isch dr Namä vu derä scheen gläggnä Alp im Groosstal: Rüti schtaht fir näs Schtuck Land, wo fir d landwirtschaftlich Nutzig grodet wordä isch.

Chääs

e Drittel vu dr Alpchääsprodukzion verchäüft d Famili diräkt, äi Drittel gaht a d Gnossäschaft Ürner Alpchääsproduzäntä.

«Im Groosstal het mä eppädiä vo wittem äs Wiibervelchli mit ärä Gaplä uf em Riggä gseh – ob das ä Gäischt oder ä Häx gsi isch, het mä niä üsä brcho.»

Ürner Sagäwält

Genossenschaft Urner Alpkäseproduzenten

Kornmattstrasse 16, 6460 Altdorf
Telefon: +41 (0)79 343 07 28, mail@remove-this.urneralpkäse.ch

Social Media

Folg iis uf Facebook | Google+

© 2021  -  Impressum | Sitemap